Parkolási szabályzat

A SZABÁLYZAT CÉLJA:
A Care Park Operation Hungary Kft. (székhelye: 1066 Budapest, Zichy Jenő u. 9.) által üzemeltetett parkolóház(ak), mélygarázs(ok) (továbbiakban: Parkoló) rendeltetésszerű, a közlekedési és vagyonbiztonságnak megfelelő üzemeltetése érdekében a Parkoló terület igénybevételének, használatának szabályozása.
I. A SZABÁLYZAT SZEMÉLYI HATÁLYA:
A Parkolási Szabályzat személyi hatálya a Care Park Operation Hungary Kft. által üzemeltetett minden Parkolóban, az alkalmi, vagy hosszútávú bérletes parkolási szolgáltatást igénybe vevő személyekre (továbbiakban: Ügyfelekre (gépjárművek vezetőire és utasaira)), a Parkoló tulajdonosának, illetve üzemeltetőjének alkalmazottaira, valamint a Parkoló területén bármely egyéb célból (pl.: látogatás, karbantartás, javítás stb.) tartózkodó személyekre, vállalkozói alkalmazottakra terjed ki.
II. A SZABÁLYZAT TERÜLETI HATÁLYA:
A Parkolási Szabályzat területi hatálya a Care Park Operation Hungary Kft. üzemeltetésében lévő, a közforgalom számára megnyitott, magánterületként funkcionáló Parkoló teljes területére terjed ki.
III. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK:
Parkoló területe: A Parkolási Szabályzat területi hatálya alá tartozó Parkoló területeinek összessége, ahol az Ügyfelek járműveiket a Parkolóba történő behajtást követően tárolhatják, és annak megközelítésére szolgáló gyalogos, és gépjármű közlekedési útvonalak, valamint minden további kiszolgálóhelyi-ség területeinek összesége. Parkoló üzemeltetési terület, helyiség: A Parkoló üzemeltetésével kapcsolatos kiszolgáló területek, helyiségek, ahol az üzemeltetéshez szükséges gépészeti, és kezelői berendezések találhatóak. Üzemeltető: A Parkolók üzemeltetéséért, rendjéért, a járművek be- és kilép-tetéséért, a parkolástechnikai berendezések, és a parkolóban üzemeltetett tűzvédelmi és biztonsági, és gépészeti berendezések üzemszerű működéséért felelős vállalkozás: Care Park Operation Hungary Kft. Ügyfél: Azon természetes és jogi személyek köre, akik személygépjármű-vükkel a bejáratnál jegyet húzva, vagy parkoló bérletüket a bejáratnál használva a Parkoló területére belépnek alkalmi, vagy Bérletes Ügyfélként. Alkalmi Ügyfél: Azon Ügyfelek köre, akik a bejáratnál jegyet húzva veszik igénybe a Parkoló szolgáltatását. Bérletes Ügyfél: Azon Ügyfelek köre, akik a bejáratnál, az előzetesen szerződéses megállapodás alapján igényelt parkoló bérletüket használva hosszabb távon veszik igénybe a Parkoló szolgáltatását. Parkolójegy: A bejáratnál húzott parkolójegy, amely jogosulttá teszi az Ügyfelet a Parkoló szolgáltatásának igénybevételére. Továbbá a parkolójegy, a Parkoló szolgáltatás fizetőautomatánál történő díjfizetéséhez szükséges adatokat tartalmazza, amely használatával rövidebb időszakra (pár órára vagy pár napra) vehető igénybe a szolgáltatás. Parkolóhely bérleti szerződés: Olyan kétoldalú írásos megállapodás, amely a Parkoló Üzemeltetője, és az Ügyfél között jön létre, a Parkolóban történő rendszeres, hosszabb távú gépjármű tárolás esetén. Parkolóbérlet: A Parkoló Üzemeltetője, és az Ügyfél között létrejött parkolóhely bérleti megállapodás során az Ügyfél részére átadott műanyag bérletkártya, amely a parkolórendszer sorompóinak Ügyfél általi nyitására szolgálnak. Care Assist: Az Üzemeltető ügyfélszolgálati feladatait ellátó osztálya. Az ügyfélszolgálat rendelkezésre állási ideje: 0-24, folyamatos, hétvégén, ünnepnapokon, és munkaszüneti napokon is. A Care Assist elérhető a par- kolóberendezéseken elhelyezett Intercomon keresztül, vagy a + 36 1 302 5366-os telefonszámot hívva, illetve az info@carepark.hu e-mail címen.
IV. A PARKOLÓ DÍJSZABÁSA, DÍJFIZETÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK:
1. A parkolási díjszabást a Parkolóban, és a www.carepark.hu weboldalon kihelyezett, érvényes árlista határozza meg.
2. Az alkalmi parkolási díj fizetése után az Ügyfélnek 15 perc áll rendelkezésére a parkoló elhagyására. A parkolójegyet, és a fizetési bizonylatot a parkolóból történő kihajtásig gondosan meg kell őrizni. A parkolójegyet tilos össze-hajtani, összegyűrni vagy azon egyéb fizikai sérülést okozni. A parkolójegy teljes épségéért az Ügyfél felel.
3. A parkolási díjról számlát az Üzemeltető székhelyén található ügyfélszolgálaton, illetve a fizetési bizonylat (nyugta) postán az Üzemeltető címére (1066 Budapest, Zichy Jenő u. 9.) beküldve postai úton kapható.

4. Parkolójegy elvesztése, sérülése esetén a mindenkori pótdíjat kell megfizet-nie az Ügyfélnek. A parkolójegy elvesztése esetén a fizető automatán található „elvesztett jegy” funkcióval igényelhető új jegy 36.600,- Ft-os díj ellenében.
5. Amennyiben a bérletes Ügyfél a tulajdonában lévő bérlethez megszabott időkorlátot túllépi, köteles túlparkolási díjat fizetni, amelynek számítási alapja a mindenkori óradíj és a meghatározott időszakon túli parkolás ideje.
6. Amennyiben a Parkoló bejáratánál a bérletes Ügyfél a parkolóbérlet igénybe vétele helyett alkalmi parkolási jegyet húz, és azt fizetőautomatánál kifizeti, akkor az Üzemeltető a kifizetett parkolási díjat nem köteles visszatéríteni.
7. A parkoló területéről való kihajtás a fizetőautomatáknál kifizetett parkolójegy, vagy érvényes bérlet kijárati berendezésen történő olvastatásával lehetsé- ges. Kifizetett parkolójegy vagy érvényes bérlet kijáratnál történő olvastatása esetén a kihajtás a sorompórúd automatikus felnyílásával válik lehetségessé.
8. Bármilyen okból, a parkolóból fizetés nélkül távozó, és kárt okozó Ügyfél ellen, a be és kilépésről, valamint a Parkolóban végzett mozgásáról készített videofelvételek felhasználásával a területileg illetékes rendőrkapitányságon büntetőjogi feljelentést kezdeményez az Üzemeltető.
V. A PARKOLÓ HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK ÉS SZABÁLYOK:
9. A Parkoló nyitvatartási ideje: 0-24. Hétvégén, ünnepnapokon, és munka- szüneti napokon is nyitva tart, azonban az Üzemeltető az alkalmi Ügyfelek előtt korlátozhatja a Parkolóba történő behajtását, annak meghatározott százalékú foglaltsága esetén, hogy a bérletes, vagy rendezvényes Ügyfelek részére előzetesen foglalt parkolóhelyek biztosítottak legyenek.
10. Az Ügyfél a személygépjárművel a bejárati berendezésen lévő jegykiadó gomb megnyomásával parkolójegyet húzva, vagy a bejárati berendezésen lévő kártyaolvasóval parkolóbérletet leolvastatva léphet be a Parkolóba. A parkolójegy elvételekor vagy az érvényes bérlet olvastatásakor a bejárati berendezés mögötti sorompórúd felnyílásával válik lehetségessé az Ügyfél részére a Parkoló területére a személygépjárművel történő behajtás.
11. A Parkoló területére történő belépéssel az Ügyfél elfogadja a Parkolási Szabályzatban foglaltakat, és tudomásul veszi, hogy a Parkolási Szabály-zatban foglaltak vonatkoznak rá.
12. Az alkalmi Ügyfelekkel, a parkolójegy kézhez vételével, és a bejárati sorompón a személygépjárművel történő behajtásával jön létre a parkolási szerződéses jogviszony, amely alapján az Ügyfél elfogadja a Parkolási Szabályzatban foglaltakat, és tudomásul veszi, hogy a Parkolási Szabályzat-ban foglaltak vonatkoznak rá, és azokat köteles betartani. A bérletes Ügyfe-lekkel, a bérleti szerződés előzetes kötésével, annak mindkét fél által történő aláírásával, és a parkolóbérlet Ügyfél általi átvételével jön létre a parkolási szerződés, amely alapján az Ügyfél elfogadja a Parkolási Szabályzatban, és a szerződésben foglaltakat, és tudomásul veszi, hogy a Parkolási Szabály- zatban, és a szerződésben foglaltak vonatkoznak rá, és azokat köteles betartani. Ezen szerződéses jogviszonyok létrejötte alapján az Üzemeltető köteles az Ügyfelek gépjárműveinek elhelyezését és tárolását a Parkolási Szabályzatban írt feltételek mellett lehetővé tenni. Az Ügyfél pedig jogosult az alkalmi, illetve a bérleti díj megfizetése mellett a Parkolási Szabályzatban írt feltételek betartásával a parkoló területén a parkolásra kijelölt helyeken személygépjárművet elhelyezni, tárolni.
13. A Parkolási Szabályzatban foglaltak vonatkoznak az Ügyfél társaságában lévő személyekre (utas, kísérő) is.
14. A Parkoló magánterület, ahová idegen személy nem léphet be, csak abban az esetben, ha a Parkolóban Ügyfél, és az által elhelyezett gépjármű kísérője, vagy utasa, vagy az Üzemeltető megbízásából munkát végző személy. 14 év alatti személy csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodhat a Parkoló területén.
15. A Parkoló területére belépő személyek hozzájárulnak, hogy a Parkoló területén, a Parkolón belüli eseményekről, és a Parkoló területére belépő személyek mozgásáról a terület ellenőrzését végző videokamerák által videófelvételek készüljenek. (Üzemeltető ezen felvételeket az adatvédelmi előírások szerint kezeli, azokat csak az illetékes hatóságok megkeresésére adja ki).
16. A Parkolóba kizárólag megfelelő műszaki, és közúti forgalomban történő közlekedésre alkalmas állapotú (hatályos jogszabályok által előírt érvényes hatósági engedélyekkel és felelősségbiztosítással rendelkező) személygép- járművel lehetséges behajtani.

17. A Parkoló területére a bejáratnál kihelyezett magasságkorlátozó, vagy az ezzel kapcsolatos tájékoztató tábla alapján csak annak megfelelő magas-ságú személygépjárművel lehet behajtani.
18. Az útburkolati jelzéseket, és kihelyezett forgalomirányító-, információs- és KRESZ táblákat figyelembe kell venni.
19. A parkoló területén a KRESZ szabályai érvényesek, a megengedett maximá- lis sebesség 5 km/h.
20. A parkoló területén a gyalogosoknak fokozott figyelemmel kell közlekedniük, és körültekintően kell áthaladniuk a járművek közlekedésére fenntartott közlekedési sávokon. Az Üzemeltető gyalogosan közlekedő alkalmazot- tainak, munkát végző megbízott vállalkozóinak alkalmazottainak, és látogató vendégeinek a Parkoló területén láthatósági mellény viselése kötelező.
21. A Parkoló műszaki berendezéseinek zavara nem alapoz meg kártérítés igényt az Üzemeltetővel szemben.
22. A Parkoló és a parkolóhelyek nem őrzöttek, ezen területek az Üzemeltető által felügyeltek. Kivételt képez, ha az Ügyfél, és az Üzemeltető ezzel kapcsolatban külön megállapodást, szerződést hozott létre.
23. A Parkoló területén álló, vagy haladó gépjárművekben, illetve annak tartal- mában harmadik személy által okozott károkért, a vis maior, a terror- vagy háborús cselekmények következtében bekövetkező károkért az Üzemel- tető felelősséget nem vállal.
24. A leparkolt személygépjármű őrzéséért, a parkolás során a járműben kelet- kezett károkért, a járműben elhelyezett tárgyakért, értékekért az Üzemeltető felelősséget nem vállal. A járműveket úgy kell leállítani, leparkolni, hogy azok kizárólag a felfestett burkolati jelek által határolt kijelölt parkolóhelyet foglalják el. A jármű leállítása után a járművet az előírásoknak megfelelően biztosítani kell, a kéziféket be kell húzni és a járművet be kell zárni, vagy egyéb módon a vagyonvédelmét biztosítani kell.
25. Az Üzemeltető csak azokért a károkét felel, amelyeket az üzemeltetésében lévő parkolók műszaki állapota, vagy az Üzemeltető alkalmazásában lévő munkavállaló, vagy megbízottjai figyelmetlenségből vagy szándékosan okoznak. Minden felelősség az üzemeltető felelősségbiztosítási kötelezett- sége összegére korlátozódik.
26. Csak a parkolásra kijelölt területeken, a kijelölt módon engedélyezett a parkolás.
27. A rendszámmal, illetve névvel ellátott parkolóhelyekre kizárólag az adott helyre bérleti szerződéssel rendelkező Ügyfél jogosult beállni és parkolni.
28. Mozgáskorlátozottak számára kijelölt parkolóhelyet csak az erre rendszeresített igazolvánnyal rendelkező személy veheti igénybe. A mozgáskorlátozottak parkolási igazolványa parkolási díjkedvezményre nem jogosít.
29. Amennyiben az Ügyfél nem megfelelő területen parkol, akkor az Üzemeltető a szabálytalan parkolást fénykép, vagy videó felvétellel, és írásos nyomtat- vánnyal dokumentálja, és ennek alapján első esetben írásbeli figyel- meztetésben részesíti, ismételt esetben pedig 10.000,-Ft pótdíj fizetésre kötelezi az Ügyfelet. Privát, foglalt parkolóhely jogtalan használata esetén az Ügyfél köteles előzetes figyelmeztetés nélkül, azonnali hatállyal 10.000,-Ft pótdíjat fizetni.
30. A Parkoló utánfutóval csak különös körültekintéssel és elővigyázatosan használható. Amennyiben az utánfutó külön parkolóhelyet foglal el, az Ügy- félnek az arra a helyre vonatkozó parkolási díjat is ki kell fizetnie távozás előtt.
31. A Parkoló területére behajtó, és az Üzemeltető által használatra biztosított parkolóhelyet az Ügyfél a leparkolt gépjármű tekintetében szerződéses visszatartási jogot biztosít az Üzemeltetőnek a vele szemben fennálló esedé- kes követelések érvényesítésére. Ezen jog gyakorlása során az Üzmeltető esetleges nyílt követelések (díjakból és kártérítési igényekből adódó követe- lések, melyeket az Ügyfélnek kell kiegyenlíteni) kifizetéséig jogosult a megfe- lelő lezárási intézkedések alkalmazásával a személygépjármű kihajtását megakadályozni.
32. Az Ügyfél köteles a parkolót rendeltetésszerűen használni. A parkolóban folytatott mindennemű tevékenységért, amellyel harmadik félnek kárt okoz, azzal kapcsolatban a következmény, és a felelősség a kárt okozó Ügyfelet terheli.

33. Az Üzemeltetőnek, vagy harmadik félnek okozott károkat köteles megtéríteni a kárt okozó. Üzemeltető a szükséges mértékben közreműködik az Ügyfelek között, a parkoló területén történt baleset, káresemény, vagy bűncselekmény kapcsán, a hatóságok helyszínre hívásával, a szükséges és rendelkezésre álló információk átadásával.
34. Az Üzemeltetőt érintő, a parkoló területén történt baleset, káresemény kapcsán minden esetben jegyzőkönyv vagy baleseti bejelentő kerül kitöltésre az Üzemeltető alkalmazottai által, illetve további intézkedést von maga után. Az Üzemeltetőt érintő, a Parkoló területén elkövetett bűncselekmény hatósági feljelentést von maga után.
35. Rendkívüli események (pl.: tűzriadó, bombariadó) bekövetkeztekor a Parkoló területén tartózkodó Ügyfeleknek, és személyeknek késedelem nélkül a jár- művüket hátrahagyva gyalogosan a menekülési útvonalakon keresztül haladva el kell hagyniuk a Parkoló területét.
VI. A PARKOLÓ HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ TILALMAK:
36. Biztonsági szelep nélküli gázüzemű járművel, illetve állati erővel vonatott járművel, valamint kerékpárral a Parkolóba behajtani balesetveszélyes és TILOS!
37. Gépjármű mosást, szerelést, javítást végezni a Parkoló területén TILOS!, kivéve azon jogosult vállalkozások részére, amelyek a kijelölt helyen, az Üzemeltetővel kötött írásos szerződés alapján végzik ezen tevékenységeket.
38. A Parkoló normál üzemmenetének bárminemű akadályozása TILOS!
39. Dohányzás vagy nyílt láng használata a Parkoló egész területén TILOS! Kijelölt dohányzóhely nincs a parkoló területén.
40. A Parkolóban alkoholt fogyasztani, hangoskodni, koldulni, általában a kör- nyezetet zavaró magatartást tanúsítani TILOS!
41. Parkoló üzemeltetési területre, helyiségbe illetéktelen személynek belépnie és ott tartózkodnia TILOS!
42. A parkolóhelyeken mindennemű tárgyak elhelyezése és tárolása TILOS!
43. Bármilyen típusú tűzveszélyes anyag Parkolóba történő beszállítása, tárolása, akár bármely jármű alkotórészeként is TILOS! Kivéve a jármű üzemanyagtartályában lévő üzemanyag.
44. A Parkolóban szórólap terjesztési, kereskedelmi, ügynöki, kérdőíves meg- kérdezési, fotózási vagy videózási tevékenységet folytatni TILOS!, kivéve az Üzemeltető által kiadott írásbeli engedély esetén!
45. A lezárt gépjárműben személyt vagy állatot felügyelet nélkül hagyni TILOS!
46. Gyalogosan közlekedni a sorompók alatt, a rámpákon, és a kanyarokban (rámpák közelében lévő területen) TILOS!
47. A ki- és bejáratokban, útkereszteződésekben, tűzcsap szekrények előtt, parkoló gyalogos közlekedési útvonalain, bejáratainál, lépcsőházi és vészkijáratok előtt, illetve általában a parkolón belüli forgalmat veszélyeztetve parkolni TILOS!
VII. VEGYES RENDELKEZÉSEK:
48. Amennyiben az Ügyfélnek bármilyen panasza van a Parkolóban kapott szolgáltatással kapcsolatban azt írásban megteheti azt info@carepark.hu e-mail címen vagy levélben az Üzemeltető címére elküldve. A panasz kivizs- gálását az Üzemeltető azonnal megkezdi, ennek eredményéről az Ügyfelet 30 napon belül, írásban értesíti.
49. Fogyasztóvédelmi panaszát beadhatja bármely kormányablakban és kerületi hivatalban személyesen, postai úton (Budapest Főváros Kormányhivatal, Fogyasztóvédelmi Főosztály: 1051 Budapest, Sas u. 19.) vagy e-mailben (fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu).
50. A jelen szabályzatban, illetve a parkolási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog az irányadó. Az Üzemeltető, illetve az Ügyfél között a jelen szabályzattal, vagy a parkolási szerződéssel összefüggő jogviták esetén kizárólag a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve hatáskörtől függően a Fővárosi Törvényszék az illetékes.
51. A Parkolási Szabályzat 2019. július 15. napjától érvényes.
52. A Parkolási Szabályzat módosítása esetén az Üzemeltető, a módosítást a hatályba lépését legalább 15 nappal megelőzően köteles közzétenni.
53. A jelen Parkolási Szabályzat elérhetőségei: • a Parkoló bejáratánál, • valamint a www.carepark.hu oldalon

Budapest, 2019. július 1. Care Park Operation Hungary Kft.